Historia!

Lördagen 7 oktober 1961 samlades några båtägare från Fiskebäck för att diskutera bildandet av en båthamnsförening. En interimsstyrelse tillsattes och 25 oktober 1961 bildades FISKEBÄCKS BÅTHAMNS-FÖRENING,och stadgar antogs. Föreningens ändamål var att tillvarata båtägarnas intressen i Fiskebäck. Föreningen skulle vara ett kontaktorgan gentemot Göteborgs Hamnstyrelse, som då var vår hyresvärd.
 
Årsavgiften var kr 3:- och bland de frågor den nya styrelsen fick med sig från båtägarna kan nämnas toaletter, vatten i hamnen och på bryggorna, anläggande av mastskjul, bom till varje brygga och en bom att spärra av hela hamnområdet. Detta är frågor som sedan hela tiden har återkommit. I januari 1963 hade medlemsantalet stigit till 161st och har senare gått upp till varierande mellan 350 och 425 st.
 
1979 var årsavgiften 10:- och 1982 15:-. 1974-01-01 bildades vår nuvarande hyresvärd GREFAB. Redan från början samarbetade föreningen med hamnföreningarna i de andra hamnarna i en samarbetskommitté. Denna fick så småningom namnet BÅTSAK Båtföreningarnas Samarbetskommitté.
 

I början på 80-talet diskuterades hur man skulle komma tillrätta med stölder och skadegörelse i hamnen och på årsmötet 3 mars 1982 beslöt man att införa vakttjänstgöring nattetid under sommaren i hamnen liksom i andra hamnar. Verksamheten kom igång redan samma år men i början var det svårt att få båtägarna att ställa upp. Samma år 1982 anskaffades klubbstugan. Denna är en arbetsbod som en av medlemmarna med lastbil körde upp på berget och satte ner på nuvarande plats. För detta utdebiterades en frivillig extra avgift om kr 10 per medlem. Då fanns ca 300 medlemmar.
 
Vid ungefär samma tid, 1983 - 85, var frågan om allmän båtregistrering aktuell och BÅTSAK drev frågan mycket aktivt. Inställningen var mot registrering och mot båtskatt. Ärendet avslutades med en uppvaktning hos dåvarande jordbruksministern Svante Lundqvist.
 
Vid årsmötet 20 mars 1990 diskuterades huruvida föreningen skulle ansluta sig till Svenska Båtunionen. Fördelarna ansågs så stora att anslutning skedde.

Året därpå, 21 mars 1991, beslöts att ändra föreningens namn till Fiskebäcks Båtförening. Detta för att starkare markera inriktning av verksamheten. Samma år anslöts föreningen till FRIHAMNORDNINGEN, vilken befriar anslutna medlemmar från gästhamnsavgifter i anslutna hamnar. GREFAB hade gett tillstånd för våra båtplats-innehavare att låna ut sina platser för ändamålet. Däremot hade GREFAB avslagit begäran om att inrätta särskilda gästplatser.
 
Senare samma år 1991 gick en privatiseringsvåg genom samhället och det var risk att GREFAB skulle sälja ut någon eller några hamnar till utomstående. FBF anmälde sitt intresse att genom förvärv eller arrende ta över driften av hamnen i Fiskebäck. Frågan drevs i BÅTSAK men om det skulle bli aktuellt ville FBF ensamma ta hand om vår hamn utan samägande med andra föreningar och hamnar. Ärendet avskrevs utan åtgärd. Senare har BÅTSAK återkommit till ärendet och försökt att få med någon representant i GREFAB`s styrelse dock utan resultat.