Fiskebäcks Båtförenings Stadgar

Antagna vid årsmötet 1991-03-21 §4 ändrad vid årsmötet 2008-04-09
 
§ 1. Föreningens namn är Fiskebäcks båtförening, förkortat FBF. Föreningens ändamål är att tillvarata medlemmarnas intressen i anslutning till båtliv samt att främja, stödja och verka för fritidsbåtsverksamhetens utveckling och riktiga bedrivande samt att verka för ett gott kamrat och sjömanskap.
 
§ 2. Medlemskap i föreningen kan vinnas av varje för föreningens ändamål intresserad person och vinnes då gällande årsavgift inbetalats.
 
§ 3. Årsavgiften som fastställes av årsmötet skall för löpande medlemskap vara inbetald senast den 31 mars för gällande kalenderår.
 
§ 4. Styrelsen som väljes vid årsmötet, består av ordförande jämte 6 ledamöter. Ordföranden väljes för en tid av 1 år under det övriga ledamöter väljes för 2 år växelvis vart annat år 3 ledamöter.
 
§ 5. Vid årsmötet väljes dessutom 2 revisorer och 1 suppleant för en tid av 1 år.
 
§ 6. Vid föreningsmöte samt styrelsemöte föres protokoll upptagande alla å mötet förekommande frågor.
 
§ 7. Föreningen avhåller möte då styrelsen anser sådant nödvändigt eller då minst 20 medlemmar det så påfodrar. Årsmötet hålles före april månads utgång på dag som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före mötet.
 
§ 8. Föreningens arbets- och räkenskapsår omfattar kalenderåret. Föreningens räkenskaper överlämnas till revisorerna för granskning senast den 31 januari.
 
§ 9. Förslag till stadgeändringar kan endast framställas skriftligen till årsmötet och skall vara styrelsen tillhanda före årsskiftet. För godkännande krävs minst 2/3 majoritet av angivna röster på två varandra följande möten varav minst ett ordinarie.
 
§ 10. Föreningens medel förvaras på bank eller postgiro. Föreningens firma tecknas av ordföranden, sekreteraren och kassören var för sig.
 
§ 11. Beslut om föreningens upplösande kan endast fattas efter till styrelsen inkommen skriftlig motion och bestämmas med minst 2/3 majoritet på två på varandra följande möten varav minst ett ordinarie. Eventuellt överblivna medel skall komma båtsporten tillgodo.