Styrelsen informerar

årsmöte 2020-2021 genomförs 28 april kl 19.00

Vi har försökt flytta årsmötet till en tid då vi kan träffas utan risk för smittspridning. Tyvärr drar ju detta ut på tiden så vi kommer istället att genomföra mötet digitalt så att du har möjlighet att delta och följa mötet från din dator eller mobil.

Du ansluter till mötet genom att klicka på denna länken:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTJiMGY2NWUtYjQ2Ny00ZjJjLTk0ZjYtZjU0MmE2MDQ2MWFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223e4bd77b-6fe3-41e0-8894-cf0f2617bb35%22%2c%22Oid%22%3a%2280ec785c-76a3-40b2-89da-548283627044%22%7d

Om du har motioner eller frågor är du välkommen att skicka dessa till oss.

Göteborg 2021-04-07
Styrelsen